Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti                                                                                                                                                                       Serbian Association for the Study of Obesity

O nama
Novosti
Radne grupe
De�avanja
Članstvo
Publikacije
Pitanja i odgovori
Nacionalni vodič
Linkovi
Kontakt
Naslovna strana


 

CENTAR ZA GOJAZNOST

Program lečenja u Centru za gojaznost je prilagođen odraslim osobama od 18 do 65 godina starosti, indeksa telesne mase iznad 30kg/m2.

O NAMA

Multidisciplinarni centar za gojaznost je počeo sa radom 2010. godine kao deo odeljenja za gojaznost Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, u Beogradu. Potreba za formiranjem ovog centra je proiza�la iz spoznaje da Srbija poslednje dve decenije prati svetski trend povećanja telesne mase, sa sve većim brojem ekstremno gojaznih osoba sa komplikacijama gojaznosti. Ovakva tendencija povećanja broja osoba sa metaboličkim i kardiovaskularnim komplikacijama gojaznosti je zahtevala multidisciplinarni pristup i timski rad. Akademik Dragan Micić, osnivač centra za gojaznost je zahvaljujući dugogodi�njem iskustvu u radu sa gojaznim bolesnicima sa poremećajem metabolizma, organizovao tim specijalista različitih specijalnosti koji, svako u svom domenu,  doprinosi kvalitetnoj dijagnostici i lečenju gojaznih bolesnika.

 

Endokrinolo�ki deo Centra za gojaznostima ima svoj ambulantni deo, u kome radi endokrinolog i sestra obučena za rad sa gojaznim bolesnicima i stacionarni deo predviđen za lečenje ekstremno gojaznih bolesnika čije stanje ne dozvoljava  ambulantno lečenje ili onih kod kojih su potrebne dijagnostičke procedure koje moraju da se obavljaju u stacionarnim uslovima. 
 

Ambulanta za gojaznost se nalazi u Poliklinici KCS, u Vi�egradskoj 26, na II spratu.

Stacionarni deo se nalazi na I spratu, na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS u ulici Dr Subotića starijeg broj 13.


U Centru za gojaznost postoji name�taj koji je prilagođen ekstremno gojaznim osobama, vage koje mere TT i telesni sastav do 220kg, odgovarajući aparati za merenje krvnog pritiska. U timu za lečenje gojaznosti su nutricionisti, kardiolog, pulmolog, psihijatar, hirurzi, anesteziolog, fizioterapeuti.

 

Lečenje u Centru za gojaznost podrazumeva dijetoterapiju kao osnovni vid lečenja svih tipova i stadijuma gojaznosti, koju sprovode dijetolog i dijetetičari u ambulanti za dijetetiku Poliklinike KCS. Konsultacije sa nutricionistima su obavezne tokom čitavog trajanja programa lečenja koji je predviđeno da traje dve godine za konzervativno lečenje, a hirur�ki lečeni pacijenti se kontroli�u godinama nakon operacije.

Medikamentno lečenje sprovodi endokrinolog u slučaju dijagnostikovanja oboljenja endokrinog sistema ili postojanja metaboličkog poremećaja koji zahteva medikamentno lečenje.

 

Hirur�ko lečenje gojaznosti ( metabolička i barijatrijska hirurgija) je vid lečenja koji u svetu, u sve većoj meri postaje sve zastupljeniji terapijski pristup koji dugotrajno poma�e u re�avanju problema gojaznosti, dijabetesa tip 2, visokog krvnog pritiska i povi�enih masti u krvi.

U Centru za gojaznost je tokom 2011. i 2012. godine tim barijatrijskih hirurga KCS na čelu sa prof. Đorđem Bajecom uradio 145 barijatrijskih operacija (144 gastrična bajpasa i 1 sleeve gastrektomija). Od novembra 2014. tim hirurga KCS na čelu sa prof. Milo�em Bjelovićem je u okviru studije započeo i uspe�no sprovodi implantaciju gastričnog pejsmejkera kod gojaznih pacijenata sa dijabetesom.

 

Radno vreme ambulante:
OD PONEDELJKA DO PETKA  7.30-13.00h.

Ambulanta se nalazi na endokrinologiji, u zgradi Poliklinike KCS,
na drugom spratu u Visegradskoj ulici broj 26.

Za pregled je potreban uput izabranog lekara ili drugog lekara specijaliste.

 

LEKARI I SESTRE

 


Akademik Dragan Micić
Načelnik Centra za gojaznost

 

Odeljenje za gojaznost

Ambulanta za gojaznost

Prof. Mirjana �umarac-Dumanović
�ef kabineta za gojaznost

Prim. dr sci. med dr Sne�ana Polovina
�ef ambulante Centra za gojaznost

Mr sci. med dr Danica Stamenković-Pejković
Lekar na odeljenju

Aleksandra Divnić
Sestra u ambulanti za gojaznost

Dr Ana Gligić
Lekar na odeljenju

 

Ru�a Filipović
Glavna sestra odeljenja za gojaznost

 

   

Članovi tima za gojaznost:

 

Doc . dr Ivana Nedeljković
Kardiolog
Klinika za kardiologiju KCS

 

Prim. dr Jelena Gligorijević
Specijalista higijene, subspecijalista higijene ishrane
Ambulanta za dijetetiku KCS

 

Prof. Đorđe Bajec
Specijalista hirurgije
Načelnik odeljenja za hepatobiliopankreatičnu hirurgije, Klinike za digestivnu hirurgiju KCS

 

Prof. dr Milo� Bjelović
Specijalista hirurgije
Načelnik odeljenja za minimalnu invazivnu hirurgiju, Klinike za digestivnu hirurgiju KCS

 

Dr Dubravka Britvić
Specijalista psihijatrije
Klinika za psihijatriju KCS

Srpsko udružnje za proučavanje gojaznosti, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 
Dr Subotića 13, Beograd 11000, Tel: +38 1 11 656527, Fax: +38 1 11 685357

informacije
 

Služba za kontinurianu medicinsku edukaciju

Tel: 3636363, 3636364
Fax: 3636365
kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.yu

Prof. dr Dragan Micić
e
-mail micid@eunet.rs
tel: 3639731

Doc. dr Mirjana Šumarac-Dumanović
e
-mail
sumarac@eunet.rs
tel: 3639733 ili 0637766522

 

 
ECO2013 Newsletter
izlazi svakog meseca

ECO2013 Newsletter: Issue 1
ECO2013 Newsletter: Issue 2

ECO2013 Newsletter: Issue 3